Kontakt

Anna-Marie Janoudová

739 008 826 / info@woodness.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ / číslo účtu: 227587379/0600

FAKTURAČNÍ ÚDAJE  / Tomáš Janoud, Ríšova 255/83 / IČ: 604 00 901 / DIČ: CZ7604173786 

 


 

" T V O Ř Í M E   D Ř E V Ě N É   D E K O R A C E ,

K T E R É    J S O U   S O U Č Á S T Í    P Ř Í B Ě H U

V A Š Í    R O D I N Y . "

 

H O D N O T Y  K T E R É  Z A S T Á V Á M E : 

Komunita - Kreativní vyžití v okruhu podobně smýšlejících žen a maminek.

Rodina jako základ všeho - Budování značky v souladu s fungováním rodiny.

Originalita a jedninečnost - Inspiraci čerpáme z celého světa.

Péče o zákazníka - Snažíme se splnit každé jeho přání.

 ∇

K L Í Č O V Á   S L O V A :

R O D I N N Ý  Ž I V O T
K R E A T I V I T A
J E D I N E Č N O S T
U D R Ž I T E L N É  V Ý R O B K Y
P R O C E S  V Ý R O B Y
P É Č E  O  Z Á K A Z N Í K A
K O M U N I T A

K L Í Č O V Á   S L O V A   H L A S U   Z N A Č K Y :

V Ř E L Ý
N E F O R M Á L N Í
U C T I V Ý
I N S P I R U J Í C Í
V Ě C N Ý   A   P Ř Í M Ý
P Ř I J Í M A J Í C Í   A   O   T E V Ř E N Ý
M O D E R N Í   A   S V Ě T O V Ý
R A D O S T N Ý